การแบ่งส่วนราชการ

   กฏกระทรวง  แบ่งส่วนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐
   สำนักงานเลขานุการกรม
   กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา
   กองพยากรณ์อากาศ
   กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะ
       อากาศ

   กองอุตุนิยมวิทยาการบิน
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก

  กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
  กองสื่อสาร
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมมวิทยา
กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. กํากับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตั้ง ซ่อมแซม แก้ไข บํารุงรักษาเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา
  2. ศึกษา พัฒนา และจัดทําคู่มือเกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานเครื่องมือและอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยา
  3. ให้คําปรึกษา ศึกษา พัฒนา วางแผน ดําเนินการ และจัดทําคู่มือในการติดตั้งบํารุงรักษาและคู่มือซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยา
  4. ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์สําหรับใช้ในการตรวจอากาศที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล
  5. ดําเนินการและให้บริการแก่หน่วยงานของรัฐในการสอบเทียบและตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์สําหรับการตรวจอากาศให้ถูกต้องตามมาตรฐานสากลและข้อกําหนดขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก
  6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย