คณะผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยา

นายภูเวียง ประคำมินทร์
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค
รองอธิบดี ฝ่ายวิชาการ
- ว่าง -
รองอธิบดี ฝ่ายปฏิบัติการ
ว่าที่ ร้อยตรีธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย
รองอธิบดี ฝ่ายบริหาร
นายสราวุธ สมทรัพย์
เลขานุการกรม
นางสาวสุกันยาณี ยะวิญชาญ
ผอ.กองพยากรณ์อากาศ
นายปรเมศร์ อมาตยกุล
ผอ.กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
- ว่าง -
ผอ.กองอุตุนิยมวิทยาการบิน
- ว่าง -
ผอ.กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ
นายสำเริง มั่นคง
ผอ.กองสื่อสาร
นายสุรพงค์ แจ่มเจริญ
ผอ.กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา
นายนัฐวุฒิ แดนดี
ผอ.กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
นายสมภพ วงศ์วิไล
ผอ.กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา
นายเมธี มหายศนันท์
ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
นางสาวชลาลัย แจ่มผล
ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม
ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
- ว่าง -
ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ
ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง