คณะผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยา

นาย วันชัย ศักดิ์อุดมไชย
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
นาย สงกรานต์ อักษร
รองอธิบดี ฝ่ายวิชาการ
นาย ภูเวียง ประคำมินทร์
รองอธิบดี ฝ่ายปฏิบัติการ
นาย ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย
รองอธิบดี ฝ่ายบริหาร
นาย สราวุธ สมทรัพย์
เลขานุการกรม
นางสาว สุกันยาณี ยะวิญชาญ
ผอ.กองพยากรณ์อากาศ
นาย ปรเมศร์ อมาตยกุล
ผอ.กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
นางสาว กรรวี สิทธิชีวภาค
ผอ.กองอุตุนิยมวิทยาการบิน
นาย บุญยาธร หนองบัว
ผอ.กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ
นาย สำเริง มั่นคง
ผอ.กองสื่อสาร
นาย สุรพงค์ แจ่มเจริญ
ผอ.กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา
นาย นัฐวุฒิ แดนดี
ผอ.กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
นาย สมภพ วงศ์วิไล
ผอ.กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา
นาย เมธี มหายศนันท์
ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
นางสาว ชลาลัย แจ่มผล
ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
นางสาว พะเยาว์ เมืองงาม
ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
นาย วิวัฒน์ อินทรพานิช
ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
นาย ธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ
ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง