คณะผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยา

นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
นายบุรินทร์ เวชบรรเทิง
รองอธิบดี ฝ่ายปฏิบัติการ
นายสงกรานต์ อักษร
รองอธิบดี ฝ่ายวิชาการ
- ว่าง -
รองอธิบดี ฝ่ายบริหาร
นางณัฐกมล การะเกตุ
ผอ.สำนักบริหารกลาง
นางสาวสุกันยาณี ยะวิญชาญ
ผอ.สำนักพยากรณ์อากาศ
นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ
ผอ.สำนักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
นายภูเวียง ประคำมินทร์
ผอ.สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน
นายประสพชัย เพ่งผล
ผอ.สำนักตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ
นายสมหวัง โลจนอังศุ
ผอ.สำนักสื่อสารสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายสุรพงค์ แจ่มเจริญ
ผอ.สำนักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา
นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค
ผอ.สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
นายเมธี มหายศนันท์
ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
นางสาวชลาลัย แจ่มผล
ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม
ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
นายวิวัฒน์ อินทรพานิช
ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
นายธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย
ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง