คณะผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยา

นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
นางสาวสุกันยาณี ยะวิญชาญ
รองอธิบดี ฝ่ายวิชาการ
นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค
รองอธิบดี ฝ่ายปฏิบัติการ
ว่าที่ ร้อยตรีธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย
รองอธิบดี ฝ่ายบริหาร
นายสราวุธ สมทรัพย์
เลขานุการกรม
นายเมธี มหายศนันท์
ผอ.กองพยากรณ์อากาศ
- ว่าง -
ผอ.กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
นายนัฐวุฒิ แดนดี
ผอ.กองอุตุนิยมวิทยาการบิน
- ว่าง -
ผอ.กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ
- ว่าง -
ผอ.กองสื่อสาร
นายสำเริง มั่นคง
ผอ.กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา
นายวินัย ทองผาสุข
ผอ.กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
นายสมภพ วงศ์วิไล
ผอ.กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา
นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ
ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
นางสาวชลาลัย แจ่มผล
ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม
ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
นางรุ่งรวี อ้นคต
ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
นายปรเมศร์ อมาตยกุล
ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง