คณะผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยา

นายภูเวียง ประคำมินทร์
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
นางสาวสุกันยาณี ยะวิญชาญ
รองอธิบดี ฝ่ายวิชาการ
นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค
รองอธิบดี ฝ่ายปฏิบัติการ
ว่าที่ ร้อยตรีธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย
รองอธิบดี ฝ่ายบริหาร
นายสราวุธ สมทรัพย์
เลขานุการกรม
นายเมธี มหายศนันท์
ผอ.กองพยากรณ์อากาศ
นายปรเมศร์ อมาตยกุล
ผอ.กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
นายนัฐวุฒิ แดนดี
ผอ.กองอุตุนิยมวิทยาการบิน
นายวินัย ทองผาสุข
ผอ.กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ
นายสำเริง มั่นคง
ผอ.กองสื่อสาร
นายสุรพงค์ แจ่มเจริญ
ผอ.กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา
- ว่าง -
ผอ.กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
นายสมภพ วงศ์วิไล
ผอ.กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา
นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ
ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
นางสาวชลาลัย แจ่มผล
ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม
ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
นางรุ่งรวี อ้นคต
ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
- ว่าง -
ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง