คณะผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยา

นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
นางสาวสุกันยาณี ยะวิญชาญ
รองอธิบดี ฝ่ายวิชาการ
นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค
รองอธิบดี ฝ่ายปฏิบัติการ
ว่าที่ ร้อยตรีธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย
รองอธิบดี ฝ่ายบริหาร
นายสราวุธ สมทรัพย์
เลขานุการกรม
นายเมธี มหายศนันท์
ผอ.กองพยากรณ์อากาศ
นายอนุรัตน์ ศฤงคารภาษิต
ผอ.กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
นายนัฐวุฒิ แดนดี
ผอ.กองอุตุนิยมวิทยาการบิน
นายประสาน สังวาลเดช
ผอ.กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ
- ว่าง -
ผอ.กองสื่อสาร
นายสำเริง มั่นคง
ผอ.กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา
นายวินัย ทองผาสุข
ผอ.กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
นายสมภพ วงศ์วิไล
ผอ.กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา
นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ
ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
นางสาวชลาลัย แจ่มผล
ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม
ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
นางรุ่งรวี อ้นคต
ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
นายปรเมศร์ อมาตยกุล
ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง