ความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)

ideo width=
บันทึกความร่วมมือการพัฒนาระบบจัดการสาธารณะภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชภายใต้แนวทางเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ เอกชนและประชาชน
ให้มีความเข้มแข็งจัดการสาธารณะภัยได้อย่างยั่งยืน (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564)      
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการบูรณาการและขับเคลื่อนการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยร่วมกันของ
หน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย (วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563) 
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร (วันที่ 25 มกราคม 2564) 
เรื่องการส่งข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือนภัยธรรมชาติผ่านบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (28 สิงหาคม 2563)  
บันทึกความร่วมมือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ (25 ธันวาคม 2562)  
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการใช้ประโยชน์ข้อมูลแผ่นดินไหวและข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาเพื่อการปฏิบัติงาน (วันที่ 30 พฤษภาคม 2562)  
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยกระดับมาตรฐานการเตือนภัยสภาวะอากาศทางทะเล (วันที่ 26 ธันวาคม 2563)  
ข้อตกลงการปฏิบัติกงานด้านอุตุนิยวิทยาการบินระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยากับ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย (วันที่ 27กันยายน 2561)  
การเตรียมความพร้อมการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมืองในภาคใต้ (วันที่ 30 สิงหาคม 2561)  
บันทึกข้อตงลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันสารสนเทศพรัพยากรนัำและการเกษตร-กรมอุตุนิยมวิทยา-สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (วันที่ 26 เมษายน 2561) 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การรายงานสภาพอากาศและแจ้งเตือนสภาพอากาศ ระห่วางเทศบาล เมืองขอนแก่นกับศุนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561)  
บันทึกความร่วมมือระหว่างศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างกับเครือครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนอ_เดชอุดมจ_อุบลราชธานี (วันที่1 ธันวาคม 2560) 
บันทึกความร่วมมือระหว่างศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างกับเครือครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร (วันที่1 ธันวาคม 2560) 
บันทึกความร่วมมือระหว่างศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างกับเครือครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ (วันที่20 กันยายน 2560)  
Hong Kong Observatory (HKO) of Hong Kong, China : Chi Ming SHUN : Director of the Hong Kong
Observatory of Hong Kong, China (วันที่18 กันยายน 2560)  
บันทึกข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (วันที่5 พฤษภาคม 2560)