ความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)

ideo width=
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการใช้ประโยชน์ข้อมูลแผ่นดินไหวและข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาเพื่อการปฏิบัติงาน  
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยกระดับมาตรฐานการเตือนภัยสภาวะอากาศทางทะเล  
ข้อตกลงการปฏิบัติกงานด้านอุตุนิยวิทยาการบินระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยากับ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย  
การเตรียมความพร้อมการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมืองในภาคใต้  
บันทึกข้อตงลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันสารสนเทศพรัพยากรนัำและการเกษตร-กรมอุตุนิยมวิทยา-สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การรายงานสภาพอากาศและแจ้งเตือนสภาพอากาศ ระห่วางเทศบาล เมืองขอนแก่นกับศุนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  
บันทึกความร่วมมือระหว่างศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างกับเครือครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนอ_เดชอุดมจ_อุบลราชธานี 
บันทึกความร่วมมือระหว่างศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างกับเครือครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร  
บันทึกความร่วมมือระหว่างศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างกับเครือครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน อ.จอมพระ จ.สุรินทร์  
Hong Kong Observatory (HKO) of Hong Kong, China : Chi Ming SHUN : Director of the Hong Kong Observatory of Hong Kong, China 
ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ