การแบ่งส่วนราชการ

   กฏกระทรวง  แบ่งส่วนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐
   สำนักงานเลขานุการกรม
   กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา
   กองพยากรณ์อากาศ
   กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะ
       อากาศ

   กองอุตุนิยมวิทยาการบิน
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก

  กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
  กองสื่อสาร
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมมวิทยา
สำนักงานเลขานุการกรม

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ งานช่วยอํานวยการ และงานเลขานุการของกรม
  2. ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะของกรม
  3. ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล รวมทั้งการวางแผนกําลังคน งานสวัสดิการการเสริมสร้างและดําเนินการทางวินัย และการรักษาระบบคุณธรรม
  4. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติราชการการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และการวิเคราะห์ระดับความสําเร็จของงาน
  5. ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมาย งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และคดีปกครอง
  6. ดําเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว และกิจกรรมของกรม รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับสถานีวิทยุกระจายเสียงของกรม และงานโรงพิมพ์
  7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย