การแบ่งส่วนราชการ

   กฏกระทรวง  แบ่งส่วนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐
   สำนักงานเลขานุการกรม
   กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา
   กองพยากรณ์อากาศ
   กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะ
       อากาศ

   กองอุตุนิยมวิทยาการบิน
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก

  กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
  กองสื่อสาร
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมมวิทยา
กองสื่อสาร

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. รวบรวม ตรวจสอบ ควบคุม ดําเนินการ และพัฒนาเกี่ยวกับเครือข่ายสื่อสารอุตุนิยมวิทยาเพื่อดําเนินการรับส่งและแลกเปลี่ยนข้อมูลและข่าวสารด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวกับหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  2. กระจายข่าวอากาศเพื่อการคมนาคมขนส่งทุกสาขาและธุรกิจอื่น ๆ
  3. ศึกษาและพัฒนาระบบสื่อสารอุตุนิยมวิทยาให้ทันสมัย เพื่อการรับส่งข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวอย่างสมบูรณ์แบบและทันเหตุการณ์
  4. ให้คําปรึกษา ศึกษา พัฒนา ดําเนินการ และจัดทําคู่มือในการติดตั้ง บํารุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์การสื่อสาร
  5. ดําเนินการเป็นศูนย์โทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยาประจําภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย