เงื่อนไขการส่งเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ผ่านทางออนไลน์ โดยกำหนดเงื่อนไขการยอมรับข้อร้องเรียนของท่าน ดังนี้
1. ต้องระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียนให้ชัดเจน
2. ข้อกล่าวหาหรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียนปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีข้อมูลข้อเท็จจริงที่จะสามารถดำเนินการสืบสวน/สอบสวนได้
3. บรรยายพฤติการณ์การกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาอย่างละเอียด เพื่อให้ทราบถึงวันเวลาที่กระทำความผิด รายละเอียดการกระทำความผิด พร้อมระบุพยานหลักฐานหรืออ้างพยานหลักฐานที่สามารถยืนยันหรือสนับสนุนการกล่าวหาร้องเรียนว่ามีอะไรบ้างที่พยานบุคคลที่รู้เห็นเหตุการณ์หรือไม่ เป็นผู้ใดอย่างไร ในเรื่องนี้ได้กล่าวหาร้องเรียนไปหน่วยงานใดหรือไม่ และเป็นผลประการใด
4. ต้องป้อนข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ-สกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่โทรศัพท์ และอีเมล์ (email) ของผู้กล่าวหาที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับเพื่อยืนยันการกล่าวหาร้องเรียน ขอทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้ชัดเจนสามรถดำเนินการต่อไปได้ หรือเพื่อรายงานผลให้ท่านทราบ
ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างที่สุด เรื่องร้องเรียนร้องทุกช์ ที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ เช่น ไม่เปิดเผยชื่อ-สกุลหรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวนได้ จะถือว่าเป็นบัตรสนเท่ห์ หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกช์ของกรมอุตุนิยมวิทยาอาจไม่รับเรื่อง ยุติเรื่อง หรือไม่ยกเรื่องร้องเรียนดังกล่าวขึ้นพิจารณา จะถือเป็นเพียงข้อมูลเพื่อรับทราบและเก็บเป็นฐานข้อมูลเท่านั้น
ยอมรับเงื่อนไขการส่งเรื่องร้องเรียน