สายด่วน อต. 1182
สายด่วน อต. 1182

กรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ

กรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ
วันที่ข้อมูล 19 มกราคม 2566

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566  ดร.ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการระหว่าง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กับสำนักงาน ก.พ.ร. นำโดยนางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร. โดยมีศ.พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธาน เพื่อร่วมหาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ และเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ณ ห้องประชุม MDES 1 ชั้น 9 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ได้กล่าวถึงงานการขับเคลื่อน digital Government สำคัญของ กระทรวงดีอี ในเรื่องของการลงทะเบียน Digital ID ผ่าน แอพพลิเคชั่น d-dopa ที่มีผู้ใช้บริการทยอยลงทะเบียนได้มากพอสมควร คาดว่าจะใช้ได้ค่อนข้างสมบูรณ์ภายใน เดือนเม.ย.66  และ เรื่อง Open data ที่มีการจัดทำบัญชีข้อมูลเปิดภาครัฐ (Data Catalog) ที่มีการจัดทำชุดข้อมูลได้เกินค่าเป้าหมายแล้ว ซึ่งขั้นต่อไปควรมองถึงการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการวิเคราะห์(Analytic) ให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังได้มอบนโยบายให้กรมอุตุนิยมวิทยา พิจารณาเรื่องของการจัดโครงสร้างและภารกิจ รวมถึงอัตรากำลังให้มีความยืดหยุ่นในการทำงาน พร้อมทั้งการพัฒนาบุคลากรในระดับเจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาว่ามีแนวทางที่จะสามารถยกระดับได้อย่างไร การเกลี่ยอัตรากำลังให้เหมาะสม และมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน