สายด่วน อต. 1182
สายด่วน อต. 1182

กองอุตุนิยมวิทยาการบินร่วมประชุมหารือและทบทวนวิธีปฏิบัติการรับ-ส่งข้อมูล การแสดงผล และการแจ้งเตือนข้อมูลอุตุนิยมวิทยา

กองกองอุตุนิยมวิทยาการบินร่วมประชุมหารือและทบทวนวิธีปฏิบัติการรับ-ส่งข้อมูล การแสดงผล และการแจ้งเตือนข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
วันที่ข้อมูล 19 พฤษภาคม 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30–16.00 น. นายนัฐวุฒิ แดนดี ผู้อำนวยการ      กองอุตุนิยมวิทยาการบิน และ นายเถลิงศักดิ์ ผาทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารศูนย์ควบคุมจราจร   ทางอากาศ เขตสนามบินกรุงเทพ เป็นประธานร่วมในการประชุมหารือและทบทวนวิธีปฏิบัติการรับ-ส่งข้อมูล การแสดงผล และการแจ้งเตือนข้อมูลอุตุนิยมวิทยาระหว่างกองอุตุนิยมวิทยาการบิน กับ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด โดยมีผู้แทนจากทั้ง 2 หน่วยร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 211B     อาคาร Support Building ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ