สายด่วน อต. 1182
สายด่วน อต. 1182

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา บรรยายพิเศษ หัวข้อ “ความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างกรมอนามัย และกรมอุตุนิยมวิทยา”

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา บรรยายพิเศษ หัวข้อ “ความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างกรมอนามัย และกรมอุตุนิยมวิทยา”
วันที่ข้อมูล 21 พฤศจิกายน 2565

วันนี้ (21 พ.ย. 2565) เวลา 11.00 น. ดร. ชมภารี  ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างกรมอนามัย และกรมอุตุนิยมวิทยา” นำเสนอประเด็นความร่วมมือที่กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ร่วมกับกรมอนามัย ดำเนินการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพน้ำฝนเพื่อการบริโภคในงานวิจัย “โครงการศึกษาคุณภาพน้ำฝนและการส่งเสริมการใช้น้ำฝนเพื่อการบริโภคที่ปลอดภัย” โดยกล่าวว่า กรมอุตุนิยมวิทยาเองมีภารกิจเกี่ยวกับการตรวจวัดปริมาณน้ำฝน ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก หรือ WMO (World Meteorological Department) อยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ได้ตัวอย่างน้ำฝนในปริมาณที่กำหนดไว้โดยไม่มีการปนเปื้อนของแบคทีเรียหรือสิ่งเจือปนอื่นๆ ระหว่างการจัดเก็บข้อมูล จึงต้องมีการอบรมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการ ล่าสุดได้รับรายงานจากทีมวิจัยเกี่ยวกับโครงการนำร่อง “ศึกษาคุณภาพน้ำฝนเพื่อการบริโภคในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา” ตั้งแต่ช่วงปลายปีงบประมาณ 2565  ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยา โดยสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา  ได้ร่วมกับทีมวิจัยจากกรมอนามัย จัดเก็บตัวอย่างน้ำฝนจากสถานีอุตุนิยมวิทยา และสถานีตรวจวัดฝนอำเภอ ในจังหวัดนครราชสีมา จำนวนทั้งสิ้น 40 แห่ง โดยได้ตัวอย่างน้ำฝนที่สุดท้ายจากอำเภอพิมาย เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (14 พ.ย. 65) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยนี้ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย มีความมั่นใจในคุณภาพของน้ำฝนที่จะนำไปบริโภค การตรวจวัดของกรมอุตุนิยมวิทยาจะทำให้ทราบได้ว่าพื้นที่ใดมีความเสี่ยงที่น้ำฝนจะได้รับการปนเปื้อนจากปัจจัยต่าง ๆ ก็จะได้ดำเนินการร่วมกันเพื่อแจ้งเตือนและแนะนำประชาชนในพื้นที่ได้ทราบ

กรมอุตุนิยมวิทยาได้ให้ความสำคัญกับความร่วมมือด้านอุตุนิยมวิทยาเชิงสาธารณสุขกับกรมอนามัย และเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน กรมอุตุนิยมวิทยาได้มอบหมายให้ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ ว่าที่ร้อยตรีธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันต์ชัย เป็นประธานคณะทำงานจัดทำ “แผนปฏิบัติการภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือบูรณาการการดำเนินงาน และการพัฒนาวิชาการและวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุข ระหว่างกรมอนามัยและกรมอุตุนิยมวิทยา ระยะ 5 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2565-2569” เพื่อร่วมกับกรมอนามัย กำหนดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ให้เป็นตัวขับเคลื่อนให้การทำบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่างกรมอนามัยและกรมอุตุนิยมวิทยา มีความชัดเจน เห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมุ่งถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นเป้าหมาย โดยทั้งสองหน่วยงาน จะมีการดำเนินการและพัฒนาการการบูรณาการความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง รองรับแผนในระดับต่าง ๆ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนและจัดทำต่อเนื่องในอนาคตต่อไป อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กล่าวในตอนท้าย

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ กรมอนามัยจัดขึ้นเพื่อชี้แจงโครงการศึกษาคุณภาพน้ำฝนเพื่อการบริโภคกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนเพื่อส่งเสริมและสร้างความมั่นใจในการใช้น้ำฝนเป็นทางเลือกสำหรับการบริโภค ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยในการประชุมเชิงปฏิบัติการ มี ดร. สุกฤษฎิ์  เกิดแสง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาอุตุนิยมวิทยา ร่วมเป็นวิทยากรชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน พื้นที่ศึกษา และวิธีการดำเนินงาน มีการประชุมกลุ่ม “ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ การเก็บตัวอย่างและการกาหนดการส่งตัวอย่างน้ำฝน” ของเจ้าหน้าที่จัดเก็บตัวอย่างน้ำฝนจากสถานีอุตุนิยมวิทยา 4 ภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ จำนวน 20 สถานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 32 สถานี ภาคใต้ จำนวน 27 สถานี และภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวน 54 สถานี

 

ภาพ : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี