กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา มอบหมายให้นายบุญเลิศ อาชีวระงับโรค ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาอุตุนิยมวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop on Strengthening Inter-Agency Collaborative Climate Services for Resilient Agriculture Systems in Thailand ร่วมกับ Ms. Hang Thi Thanh Pham, Senior Resilience Officer ผู้แทนองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ FAO (Food and Agriculture Organizations of United nations) สำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ณ ห้องประชุมเขตอุดมศักดิ์ ชั้น 13 อาคาร 50 ปี กรมอุตุนิยมวิทยา

กรมอตุนิยมวิทยาเป็นเจ้าภาพร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ FAO (Food and Agriculture Organizations of United nations) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop on Strengthening Inter-Agency Collaborative Climate Services for Resilient Agriculture Systems in Thailand โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยา และ FAO (Food and Agriculture Organizations of United nations) พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐของไทยที่เกี่ยวข้อง ในการเสริมสร้างบริการภูมิอากาศเพื่อการเกษตรและความมั่นคงด้านอาหารสำหรับประเทศไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมความร่วมมือครั้งแรกระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยา และ FAO (Food and Agriculture Organizations of United nations) พร้อมเชิญหน่วยงานเกี่ยวข้องของไทยที่ร่วมมือดำเนินงานกับ FAO (Food and Agriculture Organizations of United nations) อยู่ในปัจจุบัน ได้แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานระดับกรมภายใต้สังกัด สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และสมาชิกของคณะทำงาน Climate Change Working Group เข้าร่วมประชุมหารือด้วย พร้อมนี้ได้จัดให้ผู้แทนจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาส่วนภูมิภาคทั้ง 5 ศูนย์ จากเชียงใหม่ ขอนแก่น อุบลราชธานี สงขลา และภูเก็ต เข้าร่วมประชุมด้วยผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 45 คน ซึ่งการประชุมประสบความสำเร็จด้วยดี นำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนางานให้บริการด้านภูมิอากาศเพื่อการเกษตรและความมั่นคงด้านอาหารสำหรับประเทศไทย ระหว่าง FAO (Food and Agriculture Organizations of United nations) กรมอุตุนิยมวิทยา และหน่วยงานภาครัฐของไทยที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคตข่าว : กลุ่มวิเทศสัมพันธ์

ภาพ : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
29 กรกฎาคม 2563