กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม เรื่อง “การสร้างความเข้าใจกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ” ในการนี้มี ดร. สุกันยาณี ยะวิญชาญ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงาน ณ หอประชุมกรมอุตุนิยมวิทยา ถนนสุขุมวิท เขตบางนา กรุงเทพมหานคร


การอบรมครั้งนี้ สถาบันอุตุนิยมวิทยา กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา จัดขึ้นเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้บริหารกรมฯ ผู้อำนวยการกอง ตลอดจนบุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญ องค์ประกอบและขั้นตอนการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลองค์กร สามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาธรรมาภิบาลองค์กรในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการบรรยายให้ความรู้ โดยได้รับเกียรติจากนายวิบูลย์ ภัทรพิบูล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และนายสุวรรณโชติ ศิริมหาศาล วิทยากรจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ภาพ : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์/พัศวุฒิ ตระกาโรบล

ตรวจทานข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี

31 กรกฎาคม 2563