กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย นายสมภพ วงศ์วิไล ผู้อำนวยการกองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา นายอมร แก้วมรกต ผู้อำนวยการกองสื่อสาร นายสมควร ต้นจาน ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศกลาง และนางสาวสุรางคณา จงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการส่วนประมวลผลข้อมูลและสถิติแผ่นดินไหว ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการบูรณาการและขับเคลื่อนการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ ห้อง Mitrtown Hall 1 ชั้น 5 สามย่าน มิตรทาวน์ ถนนพระรามที่ 4 กรุงเทพมหานคร
ซึ่งการบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เป็นการร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย 19 หน่วยงาน ผ่านการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบสารสนเทศ (GIS) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายใต้ชื่อ แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” บูรณาการข้อมูลและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถแลกเปลี่ยนแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตลอดจนการเข้าถึงข้อมูลเชิงพื้นที่เดียวกัน รวมถึงการแจ้งภัยและขอความช่วยเหลือ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาเรื่องความสับสนของข้อมูล ความซ้ำซ้อน และความไม่ทั่วถึงในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้เป็นอย่างดีภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี

05 พฤศจิกายน 2563