กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอียมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายบริหาร ร่วมงาน เดิน วิ่งการกุศล Digital Run2020 โดยมีนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธาน และนายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัล เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมจัดขึ้นโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ด้วยการออกกาลังกาย สร้างสุขภาพ และเป็นเวทีในการสร้างความตระหนักในการรักษาสุขภาพไม่ให้เจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อาทิ โรคเบาหวาน โรคหัวใจ อีกทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์นวัตกรรมสุขภาพด้านการสื่อสาร ความรู้สุขภาพเฉพาะบุคคล (Health Literacy) หรือ H4U (Health for You) และการจัดกิจกรรมครั้งนี้ยังนำเงินรายได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิคนพิการไทย ในการนี้ว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายบริหาร เป็นผู้มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการวิ่งรุ่นอายุ 60-69 ปี ณ ลานอเนกประสงค์ (หน้าอาคารสำนักงานใหญ่) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) แจ้งวัฒนะภาพ/ข่าว : เอกสิทธิ์ ช่างเหล็ก
15 พฤศจิกายน 2563