กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มอบหมายให้ ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา และนางจอมขวัญ สักกามาตย์ ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิอากาศ เป็นผู้แทน ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ(กนภ.) ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบvideo conference โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 202 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


สำหรับการประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการติดตาม ความก้าวหน้าและผลการดำเนินการตามนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของประเทศ อีกทั้งเป็นการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการที่มาจากหน่วยงานต่างๆและผู้ทรงคุณวุฒิในหลายสาขา ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอในที่ประชุมด้วย

05 มกราคม 2564