กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีผู้บริหารและข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยาเข้าร่วมรับฟังการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยาการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตโดยจะมุ่งมั่นในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล ประพฤติปฏิบัติและดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรี กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้ 1.หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 2.หลักประสิทธิภาพ(Efficiency) 3.หลักตอบสนอง (Responsiveness) 4.หลักการรับผิดชอบ (Accountability) 5.หลักความโปร่งใส (Transparency) 6.หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 7.หลักการกระจายอำนาจ(Decentralization) 8.หลักนิติธรรม (Rule of Law) 9.ความเสมอภาค (Equity) 10.หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)

ภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี
25 มกราคม 2564