กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ดร. สุกันยาณี ยะวิญชาญ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยมี นายสมภพ วงศ์วิไล ผู้อำนวยการกองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องเขตอุดมศักดิ์ ชั้น 13 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งรัดจัดทำ “ระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog)” และ “ชุดข้อมูลเปิดของกรมอุตุนิยมวิทยา (TMD Open data)” ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ให้กรมอุตุนิยมวิทยาสามารถนำชุดข้อมูลเปิดดังกล่าว เผยแพร่ผ่าน “ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ” ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญของการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ตามแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารงาน และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี

17 กุมภาพันธ์ 2564