กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วย นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายบริหาร ดร.สุกันยาณี ยะวิญชาญ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ และผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยา ให้การต้อนรับ พลเรือโท จักรกฤช มะลิขาว เจ้ากรมอุทกศาสตร์ และคณะ ในการประชุมหาหรือทำบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กับกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ เพื่อประสานงานความร่วมมือในการปฏิบัติงาน การสนับสนุนการปฏิบัติงานและความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ในการใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการพยากรณ์อากาศ ประกาศเตือนภัยธรรมชาติเพื่อการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยพิบัติธรรมชาติ ณ ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 อาคาร 50 ปี กรมอุตุนิยมวิทยา ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี
07 เมษายน 2564