กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา มอบหมายให้ นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564 โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ผ่านระบบ Video conference ร่วมกับห้องประชุม 202 ชั้น 2 และห้องประชุมชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ 4 เรื่อง ดังนี้ 1) เห็นชอบร่างกรอบท่าทีการเจรจาของไทยในการประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประจำปี พ.ศ. 2564 และมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 2) เห็นชอบข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินการของสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยและภาคีร่วมดำเนินการ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกในการก่อสร้างและเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมอบหมายหน่วยงานเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป 3. เห็นชอบกระบวนการสรรหาบุคคลเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ 4. เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมระหว่างสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติฯ กับกรมสิ่งแวดล้อมของสมาพันธรัฐสวิส ในความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมอบหมายเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติฯ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้แทนลงนามในร่างดังกล่าว และมอบหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีการรับทราบ 2 เรื่องคือ การเข้าร่วมกลุ่มดำเนินงานด้านกรดไนตริก เพื่อสภาพภูมิอากาศของไทย รวมถึงรับทราบสรุปผลการเข้าร่วมประชุมในระดับรัฐมนตรี หัวข้อ Adaptation and Resilience ในการประชุม Leaders Summit on Climate ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2564 และรับทราบสรุปผลงานเสวนา Media Roundtable ตามหัวข้อ Partnering for Climate Action: Outcomes from the U.S. Climate Summitภาพ : ประชาสัมพันธ์สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

เรียบเรียงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี

21 พฤษภาคม 2564