กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร อุตุนิยมวิทยาชั้นสูง รุ่นที่ 21 ผ่านระบบ video conference ณ ห้องประชุมมรกต ชั้น 2 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา โดยกรมอุตุนิยมวิทยากำหนดให้มีการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอุตุนิยมวิทยาชั้นสูง รุ่นที่ 21 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการที่บรรจุใหม่ จำนวน 16 คน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ที่ต้องใช้ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาประกอบการปฏิบัติงาน จำนวน 2 คน และบุคลากรสบทบจากกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ จำนวน 6 คน รวมทั้งสิ้น 24 คน


สำหรับการจัดฝึกอบรมครั้งนี้ เพื่อพัฒนาความรู้และสมรรถนะด้านอุตุนิยมวิทยาให้แก่นักอุตุนิยมวิทยารวมทั้งผู้ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะอากาศ อากาศเพื่อการบิน และปรากฏการณ์ธรรมชาติให้ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ และทันเหตุการณ์ภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี

05 กรกฎาคม 2564