กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ว่าที่ ร้อยตรีธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับคณะผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอาเซียนว่าด้วยอุตุนิยมวิทยาและธรณีฟิสิกส์ (ASEAN Sub-Committee on Meteorology and Geophysics: SCMG) ผ่านระบบ Microsoft Teams เพื่อทบทวนกิจกรรมการปฏิบัติงาน โครงการต่างๆ ภายในคณะอนุกรรมการ (ASEAN Sub-Committee on Meteorology and Geophysics: SCMG) ณ ห้องบุษราคัม ชั้น 2 อาคาร 50 ปี กรมอุตุนิยมวิทยาข่าว : กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์

ภาพ : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
11 พฤศจิกายน 2564