กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบบูรณาการและบริการอัจฉริยะทางอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว (TMD Portal) ณ ห้องอบรม 1 ชั้น 1 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา
ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยา ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการ ตรวจวัด ติดตาม เฝ้าระวัง วิเคราะห์ พยากรณ์ สภาพอากาศเพื่อให้บริการแก่ประชาชน หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน มีความประสงค์พัฒนาระบบงานดิจิทัลให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จัดหาระบบตรวจวัดสภาพอากาศแบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) บูรณาการคลังข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ทางอุตุนิยมวิทยา และพัฒนาระบบบริการสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว ทั้งนี้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบูรณาการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว พัฒนา วิเคราะห์ ข้อมูลขนาดใหญ่ในกิจการอุตุนิยมวิทยาและอื่นๆ พัฒนาระบบบริการสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว บริการประชาชน หน่วยงาน ให้สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว นำข้อมูลข่าวสารทางอุตุนิยมวิทยาไปใช้ในชีวิตประจำวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ทำสัญญา กับ กิจการร่วมค้า TSC (ทีเอสซี) ดำเนินการโครงการและให้รู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ที่ต้องใช้ในโครงการ โดยมีการจัดอบรมทั้งสิ้น ๑๑ หลักสูตรต่อเนื่องเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ เป็นหลักสูตรแรก ชื่อหลักสูตร “การออกแบบและการพัฒนาระบบ Data Warehouse (Implementing a SQL Data Warehouse)” โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งข้าราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น 20 ท่าน ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งผู้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ จะได้รับใบ certificate จากทาง Microsoft ด้วยภาพ/ข่าว : เอกสิทธิ์ ช่างเหล็ก

22 พฤศจิกายน 2564