กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

วันที่ (8 มิถุนายน 2565) เวลา 09.30 น. นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 4 โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยมี นายสมภพ วงศ์วิไล ผู้อำนวยการกองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา ในฐานะผู้จัดโครงการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ว่าการจัดประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 เป็นการสรุปภาพรวมโครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา สรุปขั้นตอน สรุปผลลัพธ์ของโครงการ และผลประเมินการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยคณะที่ปรึกษาจากสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ประกอบด้วย ดร. วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ อาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ดร.หงษ์ลัดดา พงศ์สุวรรณ และ นายณัฐกานต์ พระจันทร์ศรี ในการนี้ มีผู้บริหาร และบุคลากรของกรมฯ จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 60 คน ณ หอประชุมกรมอุตุนิยมวิทยาสำหรับโครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยานั้น สืบเนื่องจากแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ มีเป้าหมายที่จะยกระดับหน่วยงานภาครัฐให้ทำงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งเสริมการสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับประชาชน ตลอดจนสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ และการใช้ข้อมูลเพื่อสร้างประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน กรมอุตุนิยมวิทยาจึงได้ดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลของกรมฯ เพื่อเร่งรัดจัดทำ “ระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog)” และ “ชุดข้อมูลเปิดของกรมอุตุนิยมวิทยา (TMD Open data)” ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ให้กรมฯ สามารถนำชุดข้อมูลเปิดของกรมอุตุนิยมวิทยาดังกล่าวเผยแพร่ผ่าน “ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ” โดยที่การดำเนินการนี้เป็นตัวชี้วัดสำคัญของการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลเพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐตามแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562ข่าว/ภาพ : ปุญชรัสมิ์ ราศรี
08 มิถุนายน 2565