กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 ว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ และนายสราวุธ สมทรัพย์ เลขานุการกรม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้ “โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.)” โดยมีนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธาน กล่าวเปิดงาน ณ โรงแรมเบิกเล่ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลฯ ได้มีการดำเนินโครงการการพัฒนาอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) มาตั้งแต่ปี 63 โดยได้พัฒนาเป็น “หลักสูตรการพัฒนาอาสาสมัครดิจิทัล” สำหรับสร้างสมรรถนะที่เหมาะสมให้กับอสด. พร้อมทั้งได้พัฒนาแอปพลิเคชัน “อาสาสมัครดิจิทัล” เพื่อเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายด้านดิจิทัลให้กับประชาชนที่สนใจในพื้นที่ เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจ อสด. ในระยะต่อไปมีความยั่งยืนภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี
04 สิงหาคม 2565