กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 ดร.ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนจังหวัดจันทบุรี โดยมี นางปัทมา นามวงษ์ เกษตรจังหวัด พร้อมด้วย นางภาสินี สุวรรณเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดจันทบุรี ผู้แทนจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี ผู้แทนเครือข่ายกลุ่ม Young Smart Farmer ผู้แทนเครือข่ายกลุ่มคนจันท์รู้ทันฟ้าฝน กลุ่มลมฟ้าอากาศ และกลุ่มฟ้าฝนเมืองจันท์ เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เกษตรจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า ยินดีที่จะเป็นตัวกลางและเป็นเวทีให้กับหน่วยงานและเครือข่ายภาคประชาชน โดยในวันนี้มีผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ และเครือข่ายฯ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมงานด้วย นางภาสินี สุวรรณเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่าได้รับประโยชน์จากการพยากรณ์อากาศและช่วยวางแผนในการเตือนภัยแจ้งเตือนล่วงหน้าให้กับประชาชน ช่วยลดความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สิน ด้านนาย สิรภพ คุ้มพ่วงดี ครูโรงเรียนเบจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า ตนได้สอนให้นักเรียนชั้น ม. 5 ดูเรดาร์และศึกษาดูงานในสถานที่จริง และยังได้นำข้อมูลการพยากรณ์อากาศช่วยเผยแพร่ทางเฟซบุ๊ก เพื่อเป็นสื่อกลางให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการทำกิจวัตรประจำวัน ส่วนใหญ่ได้รับเสียงตอบรับจากกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ามากมาย มีการสอบถามข้อมูลมาเป็นระยะ ด้านเครือข่าย Young Smart Farmer ได้นำความรู้ไปร่วมถ่ายทอดให้กับเพื่อนสมาชิกในต่างจังหวัดให้มีเข้าใจในการพยากรณ์อากาศมากขึ้น ส่วนเครือข่ายคนจันท์รู้ทันฟ้าฝน เป็นผู้ดำเนินรายการข่าวและวิทยุชุมชน มีเครือข่ายมากกว่า 200 คน สำหรับเครือข่ายลมฟ้าอากาศ เป็นอีกหนึ่งเครือข่ายที่ใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา มีอดีตข้าราชการเกษียณอายุที่ผันตัวมาเป็นเกษตรกร และมีประชาชนในเครือข่ายนี้มากกว่า 500 คน ทั้งนี้ยังมีเครือข่ายฟ้าฝนเมืองจันท์ และชมรมเพื่อนเตือนภัยจันทบุรี มีความต้องการให้กรมฯ จัดทำหลักสูตรหรือคลิปการสอนเพื่อจะได้เข้าไปศึกษาข้อมูลได้ด้วยตัวเอง ดร. ชมภารี กล่าวว่า กรมอุตุนิยมวิทยาเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนในแต่ละพื้นที่ของประเทศให้ครอบคลุมมากขึ้น เพราะในแต่ละพื้นที่จะมีปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน เช่น สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ การเพาะปลูกพืช เป็นต้น นับว่าเป็นโอกาสดีที่ได้มาร่วมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัดจันทบุรี เพื่อเผยแพร่ความรู้และวิธีการให้พี่น้องเกษตรกรและชาวประมงในจังหวัด สามารถนำข้อมูลอุตุนิยมวิทยาไปประยุกต์ใช้เพื่อวางแผนการเพาะปลูก การดูแลพืชสวน ไร่นา เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มากขึ้นและมีคุณภาพ รวมถึงการวางแผนการทำประมงได้อย่างปลอดภัยและเข้าถึงแหล่งสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับฤดูกาลเพื่อการทำประมงที่ยั่งยืนต่อไป อีกทั้งจะได้มีเครือข่ายช่วยรายงานข้อมูลอุตุนิยมวิทยาให้กับกรมฯ เพื่อนำมาวิเคราะห์ และพยากรณ์ได้แม่นยำและเพิ่มความสามารถในการพยากรณ์เฉพาพื้นที่ได้มากขึ้น การจัดงานพบปะเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนจังหวัดจันทบุรีในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ดำเนินการการพัฒนาต่อยอดความคิดการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น และมีการปรับรูปแบบเนื้อหาข้อมูลสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาให้สอดคล้องและตอบสนองตรงต่อความต้องการของประชาชนต่อไป ก่อนเสร็จสิ้นการประชุม อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาได้มอบเกียรติบัตรให้กับเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน พร้อมกล่าวขอบคุณ ที่ให้ความสนใจในการพยากรณ์พยากรณ์อากาศ ได้ช่วยกันนำข้อมูลไปใช้และเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ทั้งตนเองและคนรอบข้าง
22 กันยายน 2565