กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

ว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายบริหาร และนางสาวสุกันยาณี ยะวิญชาญ ผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศ ให้การต้อนรับคณะจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 9 คน ณ กรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ได้เข้าชมสนามอุตุนิยมวิทยา เรียนรู้การตรวจอากาศผิวพื้น โดยมี นายสุธา นันทบุรุษ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน เป็นวิทยากร จากนั้นได้เข้ารับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศและการปฏิบัติงาน โดยนายชัยชาญ สิทธิวรนันท์ นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ ณ กองพยากรณ์อากาศ ชั้น 11 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา การเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนากิจกรรมของโครงการ GLOBF เรื่อง บรรยากาศการตรวจวัด และการเก็บข้อมูลทางด้านอุตุนิยมวิทยาที่เป็นมาตรฐานมาประยุกต์ในการส่งเสริมการเรียนรู้การทำงานวิจัยของนักเรียนต่อไปข่าว/ภาพ : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : เอกสิทธิ์ ช่างเหล็ก
07 พฤศจิกายน 2561