กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ Big “Cleaning Day” กรมอุตุนิยมวิทยา ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นายสราวุธ สมทรัพย์ เลขานุการกรม กล่าวรายงาน บริเวณหน้าอาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยา จำนวน 80 คน ร่วมเป็นจิตอาสาทำความสะอาดและทาสีบริเวณรั้วด้านหน้าอาคาร 50 ปีกรมอุตุนิยมวิทยา ด้วยการเก็บขยะ กวาดถนน พร้อมกับปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สะอาดเรียบร้อย ดูสะอาดตา เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ น่าอาศัยมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงาน ร่วมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือ ร่วมใจและสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ตามแผนสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยาอีกด้วย


ข่าว : กมลชนก กมลนันท์ นักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยหัวเฉียว

ภาพ : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี

15 กุมภาพันธ์ 2562