กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีผู้บริหารและข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยาเข้าร่วมรับฟังการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น.

การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อ O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร จะต้องเป็นการแสดงเจตนารมณ์ หรือคำมั่นของผู้บริหารสูงสุดของคนปัจจุบัน ว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนด โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้ 1.หลักประสิทธิผล 2.หลักประสิทธิภาพ 3.หลักตอบสนอง 4.หลักการรับผิดชอบ 5.หลักความโปร่งใส 6.หลักการมีส่วนร่วม 7.หลักการกระจายอำนาจ 8.หลักนิติธรรม 9.ความเสมอภาค 10.หลักมุ่งเน้นฉันทามติ โดยมี ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาคนปัจจุบัน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา

ข่าว/ภาพ : พลากร เวียงดอนก่อ

Link : https://youtu.be/joyqpwxrjoA
18 กุมภาพันธ์ 2562