กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ว่าที่ ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการ กรมอุตุนิยมวิทยา เข้าศึกษาดูงานกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายยงยศ ธรรมวุฒิ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านเวชกรรมป้องกัน ให้การต้อนรับ จากนั้นได้รับฟังการบรรยายเรื่อง ITA (Integrity and Transparency Assessment) โดยนางสาว สุชาฎา วรินทร์เวช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และในช่วงบ่ายได้เข้าศึกษาดูงานกรมอนามัย ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ให้การต้อนรับ จากนั้นรับฟังการบรรยายเรื่องการขับเคลื่อนการดำเนินงานค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร และการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส่ โดยวิยากรจากกองการเจ้าหน้าที่ ทันตแพทย์ดำรง ธำรงเลาหะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย สุดท้ายเข้าเยียมชมพิพิธภัณฑ์กรมอนามัยโดยวิทยากรจาก กลุ่มงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม นายกษิภัท เจี๊ยะทา นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ เป็นวิทยากร การศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร และการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : ชนานันท์ จั่นเทศ
08 พฤษภาคม 2562