กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 08.45 น. ว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย โดยมี นายสราวุธ สมทรัพย์ เลขานุการกรม เป็นผู้กล่าวรายงาน  การจัดโครงการฝึกอบรมครั้งนี้ มีผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้ารวมการฝึกอบรมจำนวน 232 คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญ รวมทั้งการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ เกิดสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสืบสานการทำความดี ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ส่งเสริมความเป็นจิตอาสา ให้กับบุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยา ผู้รับการอบรมได้รับทราบพระราชประวัติ รวมถึง พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดยังคนในครอบครัวและประชาชนในชุมชนต่อไป โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร หลักสูตรจิตอาสา 904 รุ่นที่ 3/62 บรรยายให้ความรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ณ หอประชุม กรมอุตุนิยมวิทยา

 

ภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : พลากร เวียงดอนก่อ
09 กันยายน 2562