กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันจันทร์ที่  7 ตุลาคม 2562 ดร.สุกันยาณี ยะวิญชาญ รองอธิบดี ฝ่ายวิชาการ  กล่าวเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “Lecture series on the meteorological issues in Tropics” ระหว่างวันที่ 7 – 11 ตุลาคม 2562  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร NWP กรมอุตุนิยมวิทยา บางนา ส่วนวิจัยและความร่วมมือทางวิชาการ (วร.) ร่วมกับนักวิจัยกรมอุตุนิยมวิทยา ในโครงการ  “Advancing co-Design of integrated strategies with Adaptation to climate change in Thailand (ADAP-T)” และ JICA/JST แห่งประเทศญี่ปุ่น จัดการอบรมหลักสูตร ข้างต้นขึ้น โดยเชิญ Dr. Masashi Kiguchi, Project Associate Professor ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น ในโครงการ ADAP-T เป็นวิทยากรผู้บรรยาย เนื้อหาการฝึกอบรมประกอบด้วย  sub-seasonal to seasonal predictions , Local weather forecast using machine learning และ Sub-seasonal variability in the tropics and their predictions ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการพยากรณ์อากาศรายฤดู

 

ภาพ : เอกสิทธิ์ ช่างเหล็ก

ข่าว : นักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยธนบุรี
07 ตุลาคม 2562