กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและคณะ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการประสานศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti Fake News Center) และร่วมเสวนา หัวข้อ “การสร้างความเข้าใจร่วมกันในกระบวนการดำเนินงานของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม” โดยมี นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธาน เพื่อซักซ้อมความเข้าใจร่วมกันในกระบวนการปฏิบัติงานร่วมกัน และบทบาทของผู้ประสานศูนย์ฯ ตลอดจนการเผยแพร่ข่าวที่ถูกต้องตรวจสอบแล้ว และมีการฝึกปฏิบัติในการจัดการข่าวปลอม พร้อมทั้งวิธีการประสาน ตรวจสอบ และการแจ้งผ่านเครื่องมือของศูนย์ฯ บูรณาการการทำงานร่วมกันให้ได้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด เป้าหมายหลักคือ เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน มีช่องทางเข้ามามีส่วนร่วม ป้องกันการแชร์เนื้อหาข่าวที่ไม่เหมาะสม ตลอดจนสามารถรู้เท่าทันข่าวปลอม ณ ห้องจัดเลี้ยงอาคาร 9 ชั้น 1 บมจ.ทีโอที แจ้งวัฒนะ

 

ภาพ/ข่าว ; อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : พลากร เวียงดอนก่อ
21 พฤศจิกายน 2562