กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น. นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา บันทึกเทปเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก ประจำปี 2563 ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 12 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา เนื่องด้วยองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกกำหนดให้เป็นวันที่ 23 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันอุตุนิยมวิทยาโลก องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกและประเทศสมาชิกร่วมเฉลิมฉลอง และเผยแพร่ความรู้ประเด็นสำคัญที่ทั่วโลกให้ความสนใจ ซึ่งในปี 2563 นี้ ได้กำหนดประเด็นเรื่อง “Climate and Water” หรือ ภูมิอากาศและน้ำโดยมีจุดเน้นคือการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และปัญหาด้านน้ำ ในลักษณะที่มีการประสาน ความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานทางอุตุนิยมวิทยากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป้าหมายระดับโลกในการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้าน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติภาพ : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ข่าว : พลากร เวียงดอนก่อ

21 มีนาคม 2563