สรุปลักษณะอากาศรายเดือน
ข้อมูลย้อนหลัง :
ประจำเดือน เมษายน 2565
เดือนเมษายนซึ่งอยู่ในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย ในปีนี้มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำว่าค่าปกติในทุกภาคโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำกว่าค่าปกติ 1.6 องศาเซลเซียส โดยในช่วงต้นเดือนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นทั่วไปกับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ในบางวัน ส่วนบริเวณอื่นๆของประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นหลายพื้นที่ เนื่องจากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนในช่วงดังกล่าว ประกอบกับลมตะวันตกในระดับบนพัดปกคลุมบริเวณภาคเหนือในช่วงวันที่ 6-8 อย่างไรก็ตามตั้งแต่กลางเดือนหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนได้ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนอบอ้าวกับมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ สำหรับฝนในเดือนนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกเป็นระยะๆ ส่วนมากในระยะครึ่งหลังของเดือน กับมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ จากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนอบอ้าวในช่วงกลางเดือน ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน นอกจากนี้มีคลื่นกระเสลมตะวันตกเคลื่อนเข้า ปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในช่วงวันที่ 20-22 ส่วนภาคใต้ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกและ ลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ซึ่งมีกำลังแรงในช่วงต้นและกลางเดือน ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกเกือบตลอดเดือนโดยเฉพาะในช่วงดังกล่าว กับมีฝนตกหนาแน่นกับมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันหลายพื้นที่ โดยปริมาณฝนในรวมเดือนนี้สูงกว่าค่าปกติในเกือบทุกภาคและปริมาณฝนรวมทั้งประเทศสูงกว่าค่าปกติร้อยละ 17 สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ มีดังนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ออกประกาศ 26 พฤษภาคม 2565