สรุปลักษณะอากาศรายเดือน
ข้อมูลย้อนหลัง :
ประจำเดือน มิถุนายน 2562
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยตลอดเดือน โดยมีกำลังแรงเป็นระยะๆ ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระยะหนึ่งและได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมา ตอนบนของภาคเหนือ ประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงกลางเดือนจากนั้นมีกำลังอ่อนไม่ปรากฏชัด กับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในบางช่วง ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเป็นระยะๆ และปริมาณฝนส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง ส่งผลให้ปริมาณฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติ โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 30 และ 41 ตามลำดับ สำหรับภาคใต้อิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมตลอดเดือน ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคใต้ในช่วงต้นเดือน ทำให้มีฝนตกหนาแน่นเกือบตลอดเดือน โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกของภาค สำหรับรายละเอียดต่างๆ มีดังนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ออกประกาศ 08 กรกฎาคม 2562