สรุปลักษณะอากาศรายปี
ข้อมูลย้อนหลัง :
สรุปสภาวะอากาศทั่วไปในรอบปี พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 28.1 องศาเซลเซียส สูงกว่าที่เคยเกิดขึ้นเป็นส่วนใหญ่ในอดีตรอบ 30 ปี (พ.ศ.2524-2553) หรือค่าปกติ 1.0 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิเฉลี่ยสูงที่สุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทยในรอบ 69 ปี (พ.ศ.2494-2562) และสูงกว่าปี พ.ศ.2561ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ย 27.5 องศาเซลเซียส (สูงกว่าปกติ 0.4 องศาเซลเซียส) โดยในปี 2562 มีปริมาณฝนน้อยกว่าที่เคยเกิดขึ้นเป็นส่วนใหญ่ มีเพียงเดือนมกราคมและสิงหาคมเท่านั้นที่มีปริมาณฝนมากกว่าปกติจากอิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย คือ พายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK, 1901) ซึ่งเป็นพายุหมุนเขตร้อนลูกแรกที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยในเดือนมกราคมในรอบ 69 ปี ด้วย โดยพายุลูกนี้ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยที่อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 4 มกราคม ส่วนในเดือนสิงหาคมมีพายุเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย 2 ลูกคือพายุดีเปรสชันที่อ่อนกำลังลงจากพายุโซนร้อน “วิภา(WIPHA,1907)”ที่เคลื่อนเข้าสู่บริเวณภาคเหนือของประเทศไทยที่ อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม และพายุโซนร้อน “โพดุล(PODUL,1912) ที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ อำเภอภูซาง จังหวัดนครพนมในวันที่ 30 สิงหาคม จากการที่มีฝนตกน้อยกว่าปกติในปีนี้ ส่งผลให้ประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติในทุกเดือนและหลายพื้นที่มีอุณหภูมิสูงสุดทำลายสถิติเดิม โดยเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นเดือนเริ่มต้นของฤดูร้อนในปีนี้ เป็นเดือนที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าปกติมากที่สุดคือ 1.5 องศาเซลเซียส และเดือนที่มีอากาศร้อนที่สุดของปีนี้คือเดือนเมษายน ส่วนเดือนสิงหาคม และธันวาคม มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าปกติน้อยที่สุดคือ 0.4 องศาเซลเซียส (ยังมีต่อ...)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ออกประกาศ 13 กุมภาพันธ์ 2563