สรุปลักษณะอากาศรายปี
ข้อมูลย้อนหลัง :
สรุปสภาวะอากาศทั่วไปในรอบปี พ.ศ. 2561
ปี 2561 ประเทศไทยมีฝนดี โดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคมต่อเนื่องถึงเดือนกรกฎาคมและเดือนธันวาคม พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมีปริมาณฝนสูงกว่าปกติ ทำให้ปริมาณฝนรวมปีนี้สูงกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 5 แต่เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาปรากฏว่าปีนี้มีฝนน้อยกว่าปี 2560 (ปี 2560 มีปริมาณฝน 2017.1 มม. ซึ่งเป็นสถิติที่สูงสุดของประเทศไทยและสูงกว่าค่าปกติร้อยละ 27) ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยปีนี้สูงกว่าค่าปกติเกือบตลอดปี เว้นแต่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำกว่าปกติ นอกจากนั้นในปีนี้มีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขณะมีกำลังแรงเป็นพายุดีเปรสชันจำนวน 2 ลูก ได้แก่ พายุโซนร้อน “เบบินคา(BEBINCA,1816)”ที่เคลื่อนเข้าสู่ภาคเหนือบริเวณจังหวัดน่าน ในวันที่ 17 สิงหาคมและพายุดีเปรสชันที่เคลื่อนเข้าสู่ภาคใต้บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 20 ตุลาคม ส่งผลกระทบต่อสภาวะฝนในบริเวณที่พายุเคลื่อนผ่านเป็นบริเวณกว้างและเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ในช่วงดังกล่าว รายละเอียดสรุปได้ดังนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ออกประกาศ 13 มีนาคม 2562