สรุปลักษณะอากาศรายปี
ข้อมูลย้อนหลัง :
สรุปสภาวะอากาศทั่วไปในรอบปี พ.ศ. 2559
พ.ศ.2559 เป็นปีที่ประเทศไทยมีปริมาณฝนรวมตลอดปีเฉลี่ยทั้งประเทศสูงกว่าค่าปกติประมาณ 8 เปอร์เซ็นต์และสูงกว่าปีที่ผ่านมา(พ.ศ.2558 ต่ำกว่าค่าปกติ 11 เปอร์เซ็นต์) แม้ว่าปริมาณฝนรายเดือนจะต่ำกว่าค่าปกติในเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคมและพฤศจิกายน โดยเดือนอื่นๆมีฝนสูงกว่าค่าปกติโดยเฉพาะเดือนมกราคมและธันวาคมซึ่งมีปริมาณฝนสูงกว่าปกติ 201 และ 111 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ซึ่งในเดือนดังกล่าวเป็นช่วงที่ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกในช่วงเดือนมกราคม และจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงในช่วงเดือนธันวาคม นอกจากนี้ตลอดทั้งปีมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขณะมีกำลังแรงเป็นพายุดีเปรสชัน จำนวน 2 ลูกคือ พายุโซนร้อน “ราอี” (RAI 1615) ซึ่งเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณรอยต่อของจังหวัดอำนาจเจริญและอุบลราชธานีในวันที่ 13 กันยายน และพายุโซนร้อน “แอรี” (AERE 1619) ซึ่งเคลื่อนเข้ามาบริเวณรอยต่อของจังหวัดมุกดาหารและนครพนมในวันที่ 14 ตุลาคม อีกทั้งได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนที่เคลื่อนเข้ามาสลายตัวใกล้กับประเทศไทยอีก 4 ลูก ได้แก่พายุดีเปรสชันที่สลายตัวบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงปลายเดือนมิถุนายน พายุโซนร้อน “มีรีแน” (MIRINAE ,1603) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางซึ่งเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน และสลายตัวไปบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม พายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” (DIANMU, 1608)ที่สลายตัวบริเวณประเทศลาวในช่วงกลางเดือนสิงหาคมและพายุดีเปรสชันที่สลายตัวบริเวณประเทศกัมพูชาในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงดังกล่าว สำหรับอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีของประเทศไทยสูงกว่าค่าปกติ 1.0 องศาเซลเซียสและสูงกว่าปีที่ผ่านมา(พ.ศ.2558 สูงกว่าค่าปกติ 0.8 องศาเซลเซียส) โดยอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนสูงกว่าค่าปกติเกือบทุกเดือน โดยเฉพาะเดือนเมษายนและพฤษภาคมสูงกว่าค่าปกติ 2.2 และ 1.8 องศาเซลเซียส ตามลำดับ อีกทั้งหลายพื้นที่มีอุณหภูมิสูงสุดสูงกว่าสถิติเดิมที่เคยตรวจวัดได้ สำหรับรายละเอียดต่างๆมีดังนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ออกประกาศ 06 กรกฎาคม 2560