ผลกระทบของลานีญาที่มีต่อฝนและอุณหภูมิของประเทศไทย

มันทนา พฤกษะวัน และ สุดาพร นิ่มมา (2542)

บทคัดย่อ

การหาผลกระทบของลานีญาขนาดรุนแรงที่มีต่อฝน และอุณหภูมิของประเทศไทย ได้ใช้ข้อมูลช่วง พ.ศ. 2494 ถึง 2540 ซึ่งครอบคลุมลานีญาขนาดรุนแรง จำนวนทั้งหมด 6 ครั้ง และได้ใช้วิธีการวิเคราะห์หาค่าดัชนีเปอร์เซนต์ไตล์ ของฝนรายเดือนและค่าดัชนีอุณหภูมิของอุณหภูมิเฉลี่ย สูงสุดเฉลี่ยและต่ำสุดเฉลี่ยรายเดือน ของสถานีที่ได้คัดเลือกแล้วจำนวน 38 และ 45 สถานีตามลำดับ ผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่าลานีญาขนาดรุนแรง มีผลกระทบทำให้ประเทศไทยส่วนใหญ่มีฝนสูงกว่าปกติ ขณะที่อุณหภูมิจะต่ำกว่าปกติในเกือบทุกฤดูกาล