การพยากรณ์ฝนรายฤดูโดยวิเคราะห์ความน่าจะเป็นและฮาร์โมนิค

มันทนา พฤกษะวัน และ สุดาพร นิ่มมา (2538)

บทคัดย่อ

การพยากรณ์ฝนรายฤดูของประเทศไทย จะทำการคาดหมายและเผยแพร่ราวต้นฤดูฝน ฤดูหนาวและฤดูร้อน การศึกษานี้ได้แสดงบางวิธีของการพยากรณ์ปริมาณฝน ของฝนรายฤดูโดยแบ่งออกเป็น 3 เกณฑ์ คือ ต่ำกว่าปกติ ปกติ และสูงกว่าปกติ โดยใช้ข้อมูลฝนของฤดูฝนช่วงเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายนของสถานีตรวจอากาศ ที่คัดเลือกแล้วจำนวน 38 สถานีทั่วประเทศมาทำการวิเคราะห์ โดยวิธี Predominant Probability และ Harmonic Analysis ผลการพยากรณ์ที่ได้จาก 2 วิธีนี้ร่วมพิจารณากับความแปรปรวนของภูมิอากาศ ที่กระทบไปทั่วโลกในปัจจุบันจะสรุปเป็นการพยากรณ์ฝนในฤดูฝนของแต่ละภาคของประเทศไทย