อิทธิพลของภัยธรรมชาติที่มีต่อมนุษย์

มันทนา พฤกษะวัน และ วนิดา สุขสุวรรณ

บทคัดย่อ

เอกสารนี้ได้ทำการศึกษาค้นคว้าความเป็นมา ของความก้าวหน้าทางวิชาการอุตุนิยมวิทยา เนื่องจากความเชื่อถือของมนุษย์ที่มีต่อภัยธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะด้านอุตุนิยมวิทยา ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการเกิดศาสนาต่าง ๆ ขึ้นในโลก